Školní stravování

Žáci se stravují v nově rekonstruované školní výdejně. Stravování ve škole se řídí Vyhláškou č. 107/2005Sb. o školním stravování. Informace o platbě stravného pro rodiče.

Kategorie

ZŠ strávníci 7 – 10 let 30 Kč
ZŠ strávníci 11 – 14 let 34 Kč
ZŠ strávníci 15 let 35 Kč

Přihlašování strávníků
Dítě je nutno přihlásit na začátku školního roku vyplněním přihlášky ke stravování, každou změnu v průběhu školního roku je třeba nahlásit hospodářce ŠJ.

Doba výdeje jídel
Oběd 11.45 – 12.15hod.

Odhlašování strávníků
Pokud je rodiči známo, že dítě bude nepřítomno, odhlásí stravu den předem do 13.hod., pokud dítě náhle onemocní, je potřeba stravu odhlásit první den nepřítomnosti do 7.00hod. na telefon MŠ 233 555 114.

Platba stravného

30 Kč trvalý příkaz 600 Kč
32 Kč trvalý příkaz 680 Kč
33 Kč trvalý příkaz 700 Kč

Platba probíhá bezhotovostně trvalým příkazem – zálohově – tzn. měsíc předem, splatnost prosíme zadat do 10. dni v měsíci tak, aby na účtu byla do 15. dne v měsíci.

Dále je možno stravné uhradit složenkou na poště s uvedením částky, čísla účtu a variabilního symbolu.

Vyúčtování přeplatků stravného
Probíhá během července.

Ukončení stravného
Při ukončení docházky do ZŠ je nutno ukončit stravné u paní hospodářky.

Konzultační hodiny
středa 8.00 – 9.00 hod.

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY
Martina Krátká
Email: jidelna@mspoznanska.cz, Tel: 233 555 114