Školní metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Zdeňka Silvestrová

Konzultační hodiny: podle individuálního zájmu o konzultaci na základě domluvy

Kalendář akcí

Metodik prevence vykonává metodickou a koordinační činnost. Vypracovává a koordinuje Minimální preventivní program, jeho zavádění ve škole. Podle aktuálních potřeb program upravuje a podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost. Poskytuje učitelům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence sociálně patologických jevů a informuje je o vhodných aktivitách pořádaných jinými odbornými zařízeními. Odborně a metodicky pomáhá učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky témata z Minimálního preventivního programu. Navrhuje vhodné odborné a metodické materiály a jiné pomůcky pro realizaci Minimálního preventivního programu a navazujících aktivit školy. Sleduje ve spolupráci s výchovným poradcem, třídními učiteli a dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy sociálně patologických jevů a navrhuje opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů. Informuje je o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu sociálně patologických jevů ve škole. Organizuje přednášky, besedy, exkurze a jiné mimoškolní akce. Metodik prevence mapuje školní prostředí, komunikuje s rodiči, zná rodinné prostředí zvlášť u problémových žáků.

 

Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Minimální preventivní program školy vychází z materiálů MŠMT

Analýza problematiky sociálně patologických jevů ve škole vychází z dotazníkového šetření, řízených rozhovorů, pozorování a byla zaměřena na zjištění informovanosti žáků o nebezpečí sociálně patologických jevů, zejména na informovanost žáků o nebezpečnosti návykových látek, výskytu látek ve škole, záškoláctví, šikaně, sexuálního obtěžování, xenofobii, znalosti literatury a filmů o této problematice a zjištění pohledů žáků.

Preventivní výchovně vzdělávací působení v oblasti prevence sociálně patologických jevů je neoddělitelnou součástí výuky a života na základní škole. Je nutné vyvarovat se zjednodušeného pojetí zdravého životního stylu, kdy se učitel zaměří pouze na několik témat a ta probere. Všichni vyučující se tedy musí zapojit do tohoto snažení na základě svých schopností, možností a aprobace. Je důležité, aby učitelé vytvářeli příjemnou atmosféru vzájemné důvěry mezi nimi a žáky, která je může významně ovlivnit.

Primární prevence je chápána jako nejdůležitější prostředek, kdy děti rozvíjejí sociální kompetence, učí se zaujímat názory a postoje, argumentovat a diskutovat, přijímat a odmítat, nebát se říci ano či ne, ale také zdravě využívat volný čas, pochopit sám sebe, vlastní já, poznat ostatní, hledat a nacházet správný cíl.

Cílem primární prevence je výchova ke zdravému životnímu stylu, rozvoj a podpora sociálních kompetencí, zvýšení odolnosti žáků vůči sociálně patologickým jevům a snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj žáků.

 

Cílem primární prevence je zejména předcházet následujícím rizikovým jevům v chování žáků:

– záškoláctví, šikaně, rasismu, xenofobii, vandalismu, kriminalitě, delikvenci, vandalismu, užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky, onemocnění HIV/AIDS) a další infekční nemoci související s jejich užíváním, závislosti na politickém a náboženském extremismu, netolismu (virtuální drogy) a patologickému hráčství (gambling), kyberšikaně, intoleranci a antisemitismu

Rozpoznat a zajistit včasnou intervenci zejména v případech:

-násilí, diváckého a domácího násilí, týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání, ohrožení mravnosti a ohrožování mravní výchovy mládeže, poruchy příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie), působení sekt a sociálně patologických náboženských hnutí

 

Program by měl vést k pozitivní změně v klimatu školy s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo školu. Je realizován jak na prvním, tak i na druhém stupni ve spolupráci se školní družinou podle individuálních zvláštností různých věkových skupin. Program zasahuje výchovnou i naukovou složku vzdělání během celého školního roku. Má žákům nabídnout alternativní možnosti trávení volného času, besedy, exkurze, přednášky.

 

Program sleduje tyto cílové skupiny:

  • Žáky, kteří jsou odpovědni za vlastní chování a způsob života v plné míře přiměřené věku.
  • Pedagogické pracovníky, kteří jsou v oblasti prevence vzdělaní a dále se vzdělávají, odborně erudovaní, komunikativní, psychologicky a speciálně pedagogicky vybaveni.
  • Rodiče, kteří si uvědomují důležitost jejich role v životě dítěte a odpovědnost za jejich výchovné působení na dítě.

 

Při realizaci programu je nutné rozvíjet spolupráci s řadou spolupracujících složek. Vedle rodiny, je třeba sladit a propojit opatření v oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže, zdravotnických zařízení, místní samosprávy, nestátních neziskových organizací, poradenských institucí ve školství, policie, kulturních středisek pro děti a mládež, zájmových organizací.

 

Také je hodné využít jak tradiční metody a formy práce, tak i alternativní.

 

Ve škole je zřízena informační nástěnka metodika prevence a schránka

důvěry.

(Žáci mohou do schránky důvěry anonymně vhazovat své sepsané dotazy, připomínky, žádosti, přání, stížnosti ….)

 

 

Metodik prevence spolupracuje s dalšími organizacemi, např.

Policie ČR, Městská policie, Pedagogicko-psychologická poradna, Oblastní školní protidrogový koordinátor, Sociální pracovníci spolupracující se školou, Pedagogická fakulta UK – Katedra Sppg, Psycholog, Psychiatr, Psychopedická společnost, Medea Kultur, Barevný svět dětí, Český červený kříž , Sdružení hasičů Čech Moravy s Slezska….

 

Ve třídě metodika prevence je zřízena knihovnička s odbornou literaturou, brožurami a letáky pro žáky i pedagogické pracovníky, která se zabývá problematikou protidrogové prevence, zneužívání návykových látek, sexuální výchovou, zdravovědou……

Knihovnička je stále doplňována a rozšiřována.

Příspěvek byl publikován v rubrice Uncategorized. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.