Metodik prevence

Mgr. Zdeňka Silvestrová

Konzultace: pondělí 13:00 – 14: 30 hod
mobil: +420 724 055 832
email: zdenka.silvestrova@zsbohnice.cz

Náplň práce školního metodika prevence:
Metodik prevence vykonává metodickou a koordinační činnost. Vypracovává a koordinuje školní preventivní program, jeho provádění ve škole. Podle aktuálních potřeb program upravuje, podílí se na jeho realizaci a vyhodnocuje jeho účinnost.

Poskytuje učitelům, rodičům a ostatním pracovníkům školy odborné informace z oblasti prevence rizikových jevů a informuje je o vhodných aktivitách pořádaných jinými specializovanými zařízeními.

Odborně a metodicky pomáhá učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky témata ze školního preventivního programu. Navrhuje vhodné odborné a metodické materiály i jiné pomůcky pro realizaci školního preventivního programu a navazujících aktivit školy.

Sleduje ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a dalšími pracovníky školy rizika vzniku a projevy rizikového chování. Navrhuje opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů. Informuje je o způsobech řešení krizových situací v případech výskytu rizikových jevů ve škole.

Organizuje přednášky, besedy, exkurze i jiné mimoškolní akce. Metodik prevence mapuje školní prostředí a komunikuje s rodiči žáků.

Školní preventivní program na školní rok 2020/2021 a Program proti šikaně je k dispozici u vedení školy a metodičky prevence.