Charakteristika školy

Naše škola je určena žákům od 1. do 9. ročníku, kteří pro své zdravotní, či jiné potíže nejsou schopni zvládnout běžnou základní školu s velkým počtem žáků ve třídě. Přijímáme žáky s poruchami učení a chování, integrujeme žáky s autismem a dalšími specifickými poruchami. Žáci jsou přijímáni jen na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení ze školského poradenského zařízení a SPC k zařazení do školy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ.sikovne_ruce

Vzdělávání se uskutečňuje podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Vstřícné ruce“.

Vyučování probíhá ve třídách s menším počtem žáků než v běžné škole a je přizpůsobeno možnostem a schopnostem jednotlivých žáků a případně jejich zdravotnímu stavu. Během výchovně vzdělávacího procesu se jim individuálně věnují speciální pedagogové, kteří využívají moderní metody a formy práce. Naší prioritou je také úzká spolupráce se zákonnými zástupci žáků a odborníky – psychology, psychiatry a se specializovanými zařízeními.

Budova školy je po celkové rekonstrukci, třídy jsou vybaveny novým nábytkem a moderními pomůckami. Prostory školní družiny slouží jako centrum mimoškolní výchovy, kde se připravují zajímavé mimoškolní aktivity (např. pravidelná návštěva Městské knihovny, relaxace s hudbou, práce na počítači, cvičení s míči, sportovní turnaje, výlety a práce rozvíjející jemnou motoriku).

Úpravou prošel i celý venkovní areál, kde vznikla okrasná zahrada a malé hřiště, jež slouží ke sportovnímu i relaxačnímu vyžití.

KLADEME VELKÝ důraz na klidné a vstřícné prostředí, ve kterém se budou naši žáci cítit bezpečně a spokojeně, kde se budou spolu s pedagogy snažit získat a rozvíjet kompetence důležité pro život.